Мы будем посылать вами по электронной почте ссылку на изменение пароля

новости

новости

Tutvu meie e-arve lepinguga siin!

Spordiklubi 24-7fitness.ee  lepingu  ÜLDSÄTTED

 

1. MÕISTED

1.1. Kui kontekstist ei tulene erinevat tähendust, on käesolevas lepingus suurtähtedega kirjutatud mõistetel alltoodud tähendused:

1.2 Üldtingimused on käesoleva lepingu lahutamatu osa, millega fikseeritakse kõigile klientidele kehtivad teenuste pakkumise üldtingimused;

1.3 Klient on isik, kes kasutab teenusepakkujaga sõlmitud lepingu alusel teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, on teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks

1.4 Teenustasu on summa, mille klient tasub teenusepakkujale kalendrikuus osutatud teenuste eest;

1.5 Liikmelisuse kehtivusaeg on kõigi teenuste kasutamise periood;

1.6 Teenused on teenusepakkuja poolt pakutavad teenused treeningsaali ja  rühmatreeningsaali kasutamine/osalemine tundides.

1.7 Teenusepakkuja on 24-7Fitnessklubi OÜ  (registreerimiskoodiga 14045006), aadressiga: Tallinn, Teaduspargi 6/1;

1.8 Leping on kliendi ja teenuspakkuja vaheline leping, mis koosneb eri- ja üldtingimustest koos kõigi lisade, paranduste ja täiendustega;

1.9 Pooled on klient ja teenusepakkuja koos;

1.10 Eeskirjad on teenuste kasutamise eeskirjad, mis avaldatakse teenusepakkuja veebilehel;

1.11 Klienditsoon –osa koduleheküljest, kus Klient end registreerib ja millele Klient saab juurdepääsu, sisestades koduleheküljel registreerimise käigus loodud kasutajanime ja salasõna;

1.12 Kliendikaart –Kliendile saadetud liikmekaart, millega tagatakse Kliendi isiku tuvastamine tema pääsemiseks Klubisse.

1.13 Aastane pakett–jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 1 (ühe) aasta jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.14 30 päeva pakett–jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 30 päeva  jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.15; Klubi– Spordiklubi, mis kuulub 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvale ettevõttele, mida Klient võib kasutada Ettevõtte poolt pakutavate teenuste saamiseks vastavalt ostetud Paketi liigile ja käesoleva lepingu tingimustel;

1.16 Kodulehekülg- www.24-7fitness.ee;

1.17 Pool / Pooled – Ettevõte ja/või Klient;

1.18 E-arve püsimakse- Aastane pakett igakuise E-Arvega tasumisega;

1.19 Kliendikaardi aktiveerimine-Kliendikaart aktiveeritakse alates kliendikaardi ostmise päevale järgneval päeval.

1.20 Treeningpaketi peatamine-Treeningpaketti pole võimalik peatada (haiguse, puhkuse, elukoha vahetuse  vms.) sündmuse korral.

1.21 Klubi ustesüsteem- Liikmel on keelatud siseneda klubisse mitmekesi ühe kliendikaardiga.

1.22 Käsitlustasu-30€ tasu , mis rakendub kliendile juhul, kui kliendil on tekkinud lepingust tulenev võlgnevus.

2. LEPINGU ESE ja sõlmimise kord

 

2.1. Teenusepakkuja kohustub käesoleva Lepinguga pakkuma Kliendile teenuseid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale ning Klient kohustub Teenusepakkujale nõuetekohaselt ja õigeaegselt käesolevas Lepingus sätestatud korra kohaselt tasuma.

2.1.1 Klient  on isik, kes kasutab teenusepakkujaga sõlmitud lepingu alusel teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, on teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks.

2.1.2 Registreerimisel koduleheküljel sisestab klient oma ees-ja perekonnanime, sünnikuupäeva, mobiilinumbri, elektronposti aadressi, elukoha aadressi, isikukoodi ja pangakonto nr,  kuhu ta soovib saada e-arvet, lepingu kehtivusaja esimese päeva ning teenuskaardi kättesaamise koha.

2.2 Klient saab osta järgmist liiki pakette:

2.2.1 Kolmekümnepäevane pakett- paketi tasu ühekordse ja kohese tasumisega selle kogu kehtivusaja eest;

2.2.2  Aastane pakett- paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.3 E-arvega aastane pakett-paketitasu igakuiste maksetega e-arvega, mille kuumaksete suurus fikseeritakse lepingu sõlmimise päeval vastavalt hinnakirjale.

Klient peab enda  internetipangas aktsepteerima e-arve  paketi ostmise kuule järgneva kuu alguses esimese 3 tööpäeva jooksul.

2.3 Leping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Klient on märgistanud koduleheküljel ära järgmise kinnituse: «Kinnitan, et olen kliendilepingu läbi lugenud ja kiidan heaks Klubi külastuse reeglid. Olen nõus minu isikuandmete kogumise ja töötlemisega vastavalt kliendi lepingule “ ning   registreerinud E-Arve püsimakse kohustuslikud väljad (nõutav e-arvega Aastase paketi puhul)  ja tasunud Paketi teenuste eest vastavalt lepingu peatükis 4.1 sätestatud reeglitele.

2.4 Pärast lepingu sõlmimist saadetakse kliendile tema poolt ära näidatud elektronposti aadressile  kliendi registreerimise kinnitus.

 

3.ETTEVÕTTE POOLT KLUBIS PAKUTAVATE TEENUSTE KASUTAMINE                      

3.1Kliendikaart annab õiguse külastada mistahes 24-7fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvat kubi.                   

3.2 Kliendikaart  annab Kliendile õiguse jõusaali korduvaks külastamiseks vastava kliendikaardi kehtivuse aja jooksul.          

3.3 Kolmekümnepäevane       kliendikaart     kehtib  ja Klient võib  seda     kasutada üksnes 30(kolmekümne) päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, välja     arvatud juhul, kui selline kliendikaart tühistatakse ennetähtaegselt vastavalt  käesoleva    lepingu tingimustele. 

3.4 Aastane     kliendikaart kehtib 1 (ühe) aasta jooksul arvates Aastase kliendikaardi kehtivusaja esimesest päevast, välja arvatud juhul, kui selline kliendikaart tühistatakse ennetähtaegselt vastavalt käesoleva lepingu       tingimustele.           

Näide  1: Kui  Aastase kliendikaardi  kehtivusaja esimene päev on selle kalendriaasta 12. märts, siis on  selle Aastase kliendikaardi kehtivuse viimaseks päevaks järgmise kalendriaasta 11. märts.                    

Näide  2: Kui  Aastase kliendikaardi  kehtivusaja esimene päev on selle kalendriaasta 1. märts, siis on    selle aastase kliendikaardi  kehtivuse viimaseks päevaks järgmise kalendriaasta 28. või 29. Veebruar (sõltuvalt vastava kalendriaasta veebruaris olevate päevade arvust).              

3.5 Samaaegselt  kliendikaardi  omandamisega saab klient kliendikaardi kehtivusaja jooksul  kasutada  järgmisi            teenuseid: Rühmatreeningutes osalemine ja/või muud 24-7Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas klubis             pakutavad teenused vastavalt käesolevale lepingule ja konkreetse pakkumise tingimustele.        

3.5.1 Klient     peab    registreerima   end Klienditsoonis     igasse  valitud Rühmatrenni,  saama kioskist tema            registreerumist kinnitava talongi ja andma selle enne Rühmatrenni algust treenerile;                    

3.5.2  Klubi ei             garanteeri Kliendile konkreetsesse Rühmatrenni registreerumise võimalust, kuna  iga            Rühmatrenni osalejate arv on piiratud;         

3.5.3  Registreerumine Klienditsoonis igasse            Rühmatrenni  avatakse mitte enne kui 2 (kaks) nädalat enne selle grupitrenni toimumist;                                  

3.5.4  Kui Klient ei saa tulla tema poolt registreeritud Rühmatrenni, on ta kohustatud tegema Klienditsoonis  vastava märkuse hiljemalt 2(kaks)tundi  enne           vastava Rühmatrenni algust, vastasel juhul   loetakse, et Klient külastas trenni.  Kui Klient ei ole      2 (kaks) korda järjest  või kokku        2(kaks) korda 1 (ühe) kuu jooksul täitnud registreerimise õigeaegse muutmise  nimetatud kohustust,  on Ettevõttel õigus blokeerida Klienditsoonis 1 (üheks) kuuks Kliendi Rühmatrenni registreerumise  võimaluse, ilma Kliendi õiguseta nõuda sellega seonduvat kliendikaardi tasu  vähendamist või selle tagastamist.

3.5.5 Kui klient pole rühmatrenni algusajaks kliendikioskist võtnud rühmatrenni registreerimist kinnitatavat talongi siis tema koht tühistatakse. Vabad kohad kasutatakse jooksvalt.   

3.6 Klubil on õigus teha Rühmatreeningute  osas     ühepoolseid    muudatusi, sealhulgas asendada treenereid   ja muuta ära grupitrenne, teavitades      sellest  Klienti kodulehel olevas tunniplaanis.                     

           

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1. Teenusepakkuja kohustub:

 

4.1.1. Andma Kliendile esmasel lepingu sõlmimisel üle kliendikaardi hiljemalt Kliendi poolt käesoleva Lepingu punktis 5.1 Sätestatud korras Teenuste eest tasumise päevale järgneva 2 tööpäeva jooksul, kliendi poolt valitud kanali, kas Omniva või Smartpost pakiautomaati või Aadressil Tallinn, Teaduspargi 6/1 tööpäevadel 09.00-16.00; (kahe päeva jagu pikendatakse kliendi paketi kehtivust)

4.1.2. Tagama seadustes sätestatud eeskirjade kohaselt Kliendi poolt esitatud isikuandmete nõuetekohase turvalisuse.

4.2.  Teenusepakkujal on õigus:

4.2.1. Turutingimuste või neid reguleerivate õigusaktide sätete muutumise korral ning muude objektiivsete põhjuste esinemise korral Teenuste osutamise ja (või) Lepingu tingimusi ja (või) Eeskirjadega seotud summasid ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja peab Klienti muutustest teavitama. Lepingu tingimuste või Teenuste eest tasumise tingimuste muutumise korral tuleb Kliendile muutustest ette teatada vähemalt 1 (kuu) enne muudatuste jõustumist. Teavitamine peab toimuma kirjalikult. Eeskirjade muutmisest tuleb Klienti teavitada veebilehel www.24-7fitness.ee;

4.2.2. Piirata käesolevas Lepingus ja Eeskirjades toodud puhkudel ja korras Teenuste pakkumist;

4.2.3. nõuda  Kliendilt kõigi võlgade haldamise ja sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist;

4.2.4. Koguda Kliendi andmeid, kes on arved jätnud õigeaegselt tasumata ja edastada need kolmandatele isikutele, kes tegelevad võlgade sissenõudmisega.

4.2.5 Koheselt piirata teenuskaardi kehtivust, kui on tuvastatud kliendipoolsete kohustuste rikkumine.

4.2.6 Pakett taasaktiveeritakse peale käsitlustasu tasumist:

 

4.3. Klient kohustub:

4.3.1. Mitte üle andma kliendikaarti kolmandale isikule;

4.3.2.Mitte sisenema klubisse läbi ustesüsteemi uste mitmekesi ühe kliendikaardiga;

4.3.3. Tasuma käsitlustasu  klubi reeglite rikkumise korral;

4.3.4. Esitama Teenusepakkujale vajalikke andmeid ja dokumente;

4.3.5.  e-arvega Aastase  paketi korral tagama, et terve Lepingu kehtivusperioodi vältel kasutatakse osutatavate Teenuste eest automaatselt tasumiseks e-arve ülekandeid.

Automaatsed ülekanded teostatakse Teenusepakkuja poolt esitatud e-arvete alusel;

4.3.6. Tagama, et Kliendi täpsustatud pangaarvel on Liikmelisuse Kehtivusajal piisavalt vahendeid Teenusepakkuja poolt esitatavate e-arvete tasumiseks;

4.3.7. Võlgnevuste tekkimise korral hüvitama Teenusepakkujale kõik võlgnevuste haldamise ja võlgade sissenõudmisega seotud kulud;

4.3.8. Teavitama Teenusepakkujat kõigist Kliendi  toodud andmete muutumistest hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul.

4.3.9 Kasutama spordiklubi vahendeid hoolsalt ja sihtotstarbeliselt.

4.3.10 Mitte tarbima klubis  alkohoolseid jooke, suitsetama ja mitte magama klubis.

4.3.11 Klubisse on keelatud siseneda alkoholi ja narkojoobes.

4.3.12 Võlgnevuse korral on klient kohustatud tasuma maksmata jäänud paketi kuutasu, käsitlustasu ja  võimalikud võlgnevusest tekkinud kulud.

 

4.4. Kui Klient ei teavita Teenusepakkujat toodud kontaktandmete muutumisest, loetakse toodud andmed õigeks ning kõik kirjad adresseeritakse kliendi antud aadressile. Andmed loetakse nõuetekohaselt esitatuks kolme tööpäeva möödumisel nende edastamisest.

 

5. TASUMISE KORD

 

5.1. Klient tasub Teenusepakkujale osutatud Teenuste eest järgmise korra alusel:

 

5.1.1. E-arvega Aastane pakett  - korral  kohustub klient  tasuma teenusepakkujale esimese makse, mis arvutatakse alates kliendi soovitud esimesest  Teenuste kasutamise päevast (kaasa arvatud) jooksva kuu viimase päevani, ja ettemakse järgmise kuu eest pangalingi vahendusel.

 

Näide 1:Klient liitub klubiga 15.03  tasub ta pangalingi vahendusel esimese 30 päeva tasu ,

Kliendikaart kehtib  15.03 kuni 14.04.

Esimene E-Arve saadetakse välja 01.Aprill E-Arve laekub Hiljemalt 10.04 ja nii 11 korda.

Viimane arve saadetakse järgmise aasta 01.02., kaart  kehtib kuni 14.03-ni.

 

Näide 2; Klient liitub klubiga 27.02, tasub ta pangalingi vahendusel esimese 30 päeva tasu, kaart kehtib 27.02 kuni 28.03 klubi pikendab kaardi kehtivust 10.04-ni.

Esimene E-Arve saadetakse välja 01.Aprill E-Arve laekub Hiljemalt 10.04 ja nii 11 korda.

Viimane e-arve saadetakse järgmise aasta 01.02., kaart  kehtib kuni 27.02-ni.

 

5.1.2. Järgmiste kuude Teenustasu E-Arve saadab Teenusepakkuja kliendi poolt märgitud  e-arve kanalisse (Panka) e-arve ülekandeks Kliendi täpsustatud pangakontolt.

 

5.1.3 30 Päeva paketi eest tasub klient paketitasu pangalingi vahendusel ja valib paketi alguse  ning  pakett kehtib kehtima hakkamise  päevast 30 päeva.

 

5.1.4 Aastane pakett paketitasu ühekordse tasumisega -paketi eest tasub klient paketitasu pangalingi vahendusel ja valib paketi alguse  ning  pakett  kehtib  kehtima hakkamise päevast 365 päeva.

 

5.2 Lepingu punktis 5.1.2 nimetatud maksed tehakse Kliendi pangakontolt iga kalendrikuu 10. (kümnendal) kuupäeval. Klient kohustub tagama, et Teenustasu tasutakse iga kalendrikuu 10. (kümnendal) kuupäeval (kui summat ei ole võimalik üle kanda e-arve ülekandega siis Teenusepakkuja ei ole selle eest vastutav).

 

5.3. Juhul, kui jooksva kuu 10. (kümnes) kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, tehakse makse esimesel maksekuupäevale järgneval tööpäeval. Kui tasumisele kuuluvat summat ei ole võimalik tasuda jooksva kuu 10. (kümnendal) kuupäeval, püütakse tasumisele kuuluvat summat Kliendi kontolt uuesti üle kanda 5 (viiel) järjestikusel päeval. Kui Kliendi pangakontol ei ole nimetatud perioodi vältel makse tegemiseks piisavalt vahendeid või makse sooritamine ebaõnnestub muul põhjusel (konto on blokeeritud või muudel põhjustel), blokeeritakse Kliendi Liikmekaart ja Kliendil keelatakse Teenuste pakkumise kohta siseneda. Kui Kliendi pangakontol ei ole ülekande tegemiseks piisavalt vahendeid, on Kliendil õigus küsida maili info(at)24-7fitness.ee kaudu arvet. Peale arve tasumist või maksekorralduse esitamist saab   Klient  hakata Teenuseid kasutama kui kliendile on kinnitatud teenuse taastamisest.

 

5.4. Kõik Kliendi poolt käesoleva Lepingu alusel tehtavad maksed loetakse nõuetekohaselt tasutuks konkreetse summa Teenusepakkuja pangakontole laekumise hetkest.

 

5.5.Kui Kliendi poolt makstud tasudest ei piisa Teenustasude võlgnevuse hüvitamiseks, jaotatakse saadud summad järgmiselt: esmalt tuleb hüvitada Teenusepakkuja poolt kantud Kliendilt võlgade väljanõudmisega seotud kulud, seejärel arvestatud intressid ja seejärel võlgnevus Teenuste eest (alustades kõige vanemast võlgnevusest).

 

6. VASTUTUS

 

6.1. Kui Klient ei tasu Teenusepakkuja poolt esitatud arveid õigeaegselt, on Teenusepakkujal õigus Kliendilt nõuda 0,05% suuruse intressi tasumist, mis arvutatakse õigeaegselt tasumata kogusummalt iga tasumisega viivitamise kalendripäeva eest. Kui Kliendi poolt Teenusepakkujale tehtav makse hilineb enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva, on Teenusepakkujal õigus Kliendilt nõuda 0,1% suuruse intressi tasumist, mis arvestatakse õigeaegselt tasumata kogusummalt iga maksega viivitamise kalendripäeva eest.

 

6.2. Mõlemad Pooled hüvitavad teisele Poolele kõik otsesed kahjud, mille põhjuseks on teod, mille eest hüvitav Pool vastutab.

 

6.3. Pooled lepivad teiste käesoleva Lepingu tingimuste alusel kokku ja kinnitavad, et kahjude ja kulude hüvitamine ei vabasta oma kohustuste täitmisest hoidunud Poolt vastavate käesoleva Lepinguga võetud kohustuste täitmise eest tulevikus.

 

6.4. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuste pakkumata jätmise või nõuetele mittevastava pakkumise eest ega kliendile põhjustatud kahju eest, kui kahju ei tekkinud Teenusepakkuja süül. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute tegude ega Kliendile rakenduvate kolmandate isikute poolsete piirangute eest.

 

6.5. Kui Teenuste osutamine peatub Kliendi süül, ei vabastata Klienti Teenuste eest tasumise kohustusest.

 

6.6. Käesolevas Lepingus loetletud hüvitusmeetmed ei piira Poolte õigust kasutada muid seaduslikke hüvitusmeetmeid.

 

7. LEPINGU kehtivus ja lõpetamise kord

 

7.1.Pooled võivad lõpetada lepingu ennetähtaegselt vastavalt kirjalikult vormistatud

kokkuleppe alusel. Kummalgi poolel on õigus öelda leping üles ühepoolselt üksnes vastavalt lepingutingimustele ja Lepingu õigusaktide sätetele.  Paketi ja isiku tuvastuskaardi toimimine lõpeb üheaegselt lepingu kehtivuse lõppemisega.

7.2.Kliendil on õigus öelda leping ühepoolselt üles järgmistel juhtudel ja järgmises

korras:

7.2.1.Kui Klient on omandanud e-arvega  Aastase paketi, on tal õigus üles öelda leping ühepoolselt ilma selle põhjust ära näitamata, tasudes ühekordselt lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 40€. Leping lõpeb, kui tasu on laekunud spordiklubi kontole.

 

7.2.2.Juhul, kui Klient on omandanud Kolmekümnepäevase paketi või Aastase paketi paketitasu ühekordse ettemaksmise kohustusega kogu kehtivusaja eest, on tal õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt ilma selle põhjust ära näitamata, teavitades sellest Ettevõtet. Sellisel juhul loetakse leping lõppenuks momendil, mil Ettevõte sai Kliendilt teate lepingu lõpetamise kohta.

Paketitasu, mis jäi pärast paketi lõpetamist järele paketi kasutamata kehtivusaja eest, ei kuulu tagastamisele  ja Ettevõte peab selle kinni talle Kliendi initsiatiivil lepingu lõpetamisega tekitatud kahjude hüvitisena. Klient on täies ulatuses nõus kompensatsiooni suurusega ja on teadlik, et hüvitise selline suurus on seotud Ettevõtte hinnapoliitikaga ja on põhjendatud sellise paketi omandamisel rakendatava paketi standardtasu allahindlusega.

7.3.Ettevõttel on järgmistel juhtudel õigus öelda leping üles viivitamatult ühepoolselt, tühistada pakett ja blokeerida liikmekaart, teavitades sellest Klienti:

7.3.1. Kui Klient on esitanud Ettevõttele valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged isiku-või kontaktandmed või valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged kliendikaardi andmed või kui ta üritas kasutada kolmanda isiku selliseid andmeid;

7.3.2. Kui Klient rikkus lepingu tingimusi (näiteks Paketi tasu ) või selle lisade tingimusi (sealhulgas klubi külastamise üldeeskirju)

7.4.Juhul, kui Ettevõtte tühistas lepingu punkti 7.3 alusel, ei tagastata

paketitasu pärast lepingu lõpetamist järelejäänud kasutamata paketi kehtivusaja eest ning Ettevõte peab selle kinni Leppetrahvina.

Lisaks on Ettevõttel õigus keelduda uute lepingute sõlmimisest Kliendiga.

7.5.Juhul, kui Klient lõpetas lepingu Ettevõtte süü tõttu, tagastab Ettevõte kliendile

Paketitasu Aastase paketi lepingu kehtivuse ennetähtaegset lõpetamist kehtivusajast järelejäänud kasutamata perioodi eest. Samuti on kliendil õigus nõuda Ettevõttelt lepingutrahvi tasumist paketitasu suuruses summas pärast lepingu ennetähtaegset lõpetamist Aastase paketi järelejäänud kasutamata perioodi eest.

7.6.Käesoleva lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda kõik võlgnevused ja hüvitada kahju, mis on tekitatud Ettevõttele lepingu kehtivuse ajal.

Lepingu lõppemine ei mõjuta lepingu punktide  5.1.1, 5.1.2 ja 5.3 õiguslikku jõudu, mis annab Ettevõttele õiguse ja volitused ülekannete sooritamiseks lepingu kehtivuse ajal Ettevõtte ees tekkinud Kliendi võlgnevuse kustutamiseks. Lepingu punktide 5.1.1, 5.1.2 ja 5.3

tingimused jäävad kehtima ka siis, kui kõikide ülejäänud lepingu punktide kehtivus on lõppenud.

7.7. Teenusepakkujal on õigus viivitamatult ja ette teatamata ajutiselt Teenuste ( või osade Teenuste) pakkumist piirata ja ta peab Klienti sellest kirjalikult teavitama, kui:

7.7.1. Klient kahjustab Teenusepakkuja seadmeid;

7.7.2. Klient ei tasu Teenusepakkujale õigeaegselt ja vastavalt Lepingus toodud korrale;

7.7.3. Kliendi õigusvastased teod takistavad Teenusepakkuja Teenuste kasutamist teiste isikute poolt;

7.7.4. Teenusepakkuja ei saa Teenuseid pakkuda asjaolude tõttu, mis ei ole Teenusepakkuja kontrolli all (sealhulgas linna kommunaalvõrkude avariid, vääramatu jõu asjaolud ja muud asjaolud);

7.7.5. Klient ei järgi muid käesoleva Lepingu või Eeskirjade sätteid.

7.7.6 Klient on andnud kliendikaardi edasi teisele isikule.

7.7.7 Klient on nõus tasuma käsitlustasu 30€, kui klubi on tuvastanud  kliendikaardi üleandmise  kolmandale isikule ning talle on saadetud vastav tõendus foto  e-maili, kirja või tähitud kirja teel.

7.8. Kliendil on õigus Leping sellest Teenusepakkujale 5 (viis) päeva ette teatades ühepoolselt lõpetada, kui Teenusepakkuja ei osuta Kliendipoolse süü puudumisel Teenuseid enam kui 30 (kolmekümnel) järjestikusel päeval.  Käesolevas punktis toodud juhul peab Teenusepakkuja Kliendile tagastama raha, mis tasuti perioodi eest, mille vältel Kliendile teenuseid ei osutatud.

7.9. Lepingu lõpetamine või lõppemine (välja arvatud juhul, kui Leping lõpetatakse/lõpeb Teenusepakkuja süül) ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Teenusepakkujale Lepingu lõpetamise päevani osutatud Teenuste eest. 

7.10. Teenusepakkujal on õigus Leping sellest Kliendile vähemalt 5 (viis) kalendripäeva kirjalikult ette teatades ühepoolselt lõpetada, kui Klient:

7.10.1. Jätab täitmata Lepingu olulised tingimused;

7.10.2. Rikub korduvalt Lepingu sätteid või Eeskirjades toodud nõudeid;

7.10.3. Viivitab Teenuste eest tasumisega enam kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.

 

8. MUUD SÄTTED

 

8.1. Klient on nõus oma isikuandmete Teenusepakkuja poolse kasutamisega otseturunduse eesmärgil (ning reklaamteadete saatmiseks). Klient annab käesoleva Lepinguga ka nõusoleku Teenusepakkuja poolt pakutavate Teenuste kohta reklaamimaterjalide saamiseks.

 

8.2. Mistahes Lepingu sätte täielikult või osaliselt kehtetuks muutumine ei mõjuta Lepingu teiste tingimuste kehtivust. Sel juhul kohustuvad Pooled tegema jõupingutusi kehtetu sätte muutmiseks kehtetu sättega võimalikult suures ulatuses sama toimega juriidiliselt kehtivaks sätteks.

8.3. Kogu Pooltevaheline suhtlus ja muu teadete vahetamine peab toimuma kirjalikult ja teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui need on saadetud tähitud kirja või kulleriga, faksi või e-posti teel (kättesaamise kinnitamisel).Teade loetakse adressaadi ehk teise poole poolt kätte saaduks järgmisel tööpäeval pärast selle saatmist, kui teade on saadetud Klienditsoonis.

8.4. Kliendil on õigus kõik oma käesolevast Lepingust tulenevad kohustused Teenusepakkuja kirjalikul nõusolekul teisele isikule üle anda. Liikmelisuse üleandmise korral kuulub tasumisele ühekordne käsitlustasu.

8.5. Leping on täiendatav ja muudetav ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.

8.6.  Kõik käesoleva Lepinguga seotud või sellest tulenevad vaidlused, erimeelsused ja nõuded ning Lepingu rikkumise, lõpetamise ja kehtivusega seotud küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul ei õnnestu kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlus või erimeelsus Eesti seadustes sätestatud korras kohtusse avalduse esitamise teel.

 

9. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

 

9.1.Lepingu sõlmimisega annab Klient oma nõusoleku ja volitab Ettevõtet töötlema, sealhulgas võtma vastu, kasutama ja säilitama tema isikuandmeid (sealhulgas ees-ja perekonnanime, sünnikuupäeva, mobiilinumbrit, e-posti aadressi, elukoha aadressi, isikukoodi, kui Klient on selle Klienditsoonis ära näidanud) järgmiste eesmärkide saavutamiseks: käesoleva lepingu sõlmimine ja täitmine, sealhulgas Kliendi registreerimine Klienditsoonis ja seal toodud andmete säilitamine,

Kliendi tuvastamine Klubi külastamisel ja sisenemisel Klienditsooni ,arvepidamine lepingust tulenevate Kliendi maksete ja võlgnevuste üle,

Ettevõtte osutatavate teenuste eest väljastatavate arvete väljatrükk, turundus ja ettevõttesisene statistika osutatavate teenuste parendamiseks,

lepinguga seonduva Ettevõtte ja Kliendi vaheline suhtlemine (sealhulgas Kliendi teavitamiseks ,Klubi poolt Kliendile tehtavatest eri-või personaalpakkumistest ja Klubi uudistest).

9.2. Klient annab oma nõusoleku ja volitab Ettevõtet teostama Klubi ruumides videojärelevalvet ja säilitama neid salvestisi turvalisuse tagamiseks, sealhulgas Kliendi elu ja tervise kaitseks, vara kaitseks, Klubi külastamise reeglite järgimise tagamiseks ja õigusrikkumiste ennetamiseks vastavalt Lepingu riigi aktidele.

 

10. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE

 

10.1.Klubil on õigus anda lepingust tulenevad (sealhulgas osalised) nõuded ilma kliendi nõusolekuta üle mistahes isikule, sealhulgas isikutele ja organisatsioonidele, kes tegelevad võlgade sissenõudmisega.

10.2.Lepingu Kliendi poolt kolmandale isikule üleandmiseks on vajalik Klubi kirjalik nõusolek. Klubil on õigus keelduda lepingu üleandmise nõusoleku andmisest ilma põhjuseid selgitamata.

 

11.RAKENDATAVAD ÕIGUSAKTID JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

 

11.1.Lepingule kohaldatakse Lepingu riigi õigust.

11.2.Lepingu ühe sätte kehtetus või ebatäpsus ei vabasta poolt lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ja ei too endaga kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust.

11.3.Pooled on kohustatud üritama lahendada käesolevast lepingust tuleneva mistahes vaidluse, sealhulgas lepingu muutmist, rikkumist, lõpetamist, õigusjõudu või tõlgendamist puudutava vaidluse läbirääkimiste teel viivitamatult. Kui pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, esitab Klient Ettevõttele avalduse, milles peab sisalduma Kliendi ees-ja perekonnanimi, elukoht, kontaktandmed, avalduse esitamise kuupäev, pretensiooni sisu, Kliendi nõue ja selle selgitus. Avaldusele tuleb võimaluse korral lisada avaldust põhistavad dokumendid. Ettevõte vaatab Kliendi avalduse läbi ja vastab Kliendile kirjalikult 15(viieteistkümne) päeva jooksu arvates avalduse saamisest vastavalt Lepingu riigi seadusandlusele.

Ettevõte võib objektiivsete asjaolude korral pikendada avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise nimetatud tähtaega, millest Ettevõte teavitab Klienti viivitamatult ja kirjalikult ning näitab ära avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise uue tähtaja ning tähtaja pikendamise põhjused.

11.4.Juhul, kui pooltel ei õnnestunud lahendada vaidlust punkti 11.3 tingimuste kohaselt, kuulub selline vaidlus lahendamisele vastavalt Lepingu riigi õigusaktidele.